#
Nombre Nivel Experiencia
1
Kpje 60 11 650 000
2
Egakwg 60 11 650 000
3
Qwappl 60 11 650 000
4
Fqdas 60 11 650 000
5
Wraww 60 11 650 000
6
Sacri 60 11 650 000
7
Monopolio-mascotas 60 11 650 000
8
Maleficaxx 60 11 650 000
9
Clouder 60 11 650 000
10
El-leyendary 60 11 650 000
11
Kirstie 60 11 650 000
12
Pvsiv 60 11 650 000
13
Sisisisisisisiisisis 60 11 650 000
14
Atist 60 11 650 000
15
Oiboish 60 11 650 000